Zapytania ofertowe

Zaproszenie do udziału w postępowaniu zakupowym
Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy
Pl. Piłsudskiego 1, 28-130 Stopnica
tel: 41-377-90-43
e-mail: [email protected]

Przedmiot postępowania:
“Konserwacja elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy”

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych jak również wariantowych.

Termin realizacji zamówienia do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy zdefiniowany w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania faktur częściowych.

Po zrealizowaniu wszystkich robót w ramach zadania, Wykonawca może złożyć jedną fakturę końcową.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25 marca 2024 r. do godziny 9:00:

w formie papierowej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji bądź przez pełnomocnika ale w tym przypadku do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa; lub
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub certyfikatem kwalifikowalnym, mailem na adres [email protected] , przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji bądź przez pełnomocnika ale w tym przypadku do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 25 marca 2024 r. o godzinie 10:00.

Kryterium oceny i wyboru ofert:

Najniższa cena- 60 % (60 pkt.).

Udzielony okres gwarancji:

 • 72 m-ce- 0 pkt.
 • 96 m-cy- 10 pkt.
 • 120 m-cy- 30 pkt.

Okres realizacji zamówienia:

 • 8 miesięcy od dnia podpisania umowy- 0 pkt.
 • 6 miesięcy od dnia podpisania umowy- 10 pkt.

Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, która będzie niezgodna z treścią postępowania zakupowego- zapytania ofertowego.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a jego ofertę odrzuci.

Ogólne zasady prowadzonego postępowania zakupowego:

 1. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W te sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 3. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawniony będzie do odrzucenia oferty.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 5. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, a Wykonawca pomimo wezwania do uzupełnienia braków nie uzupełnił jej we wskazanym przez Zamawiającego terminie, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę.
 6. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz realizacji zamówienia, w tym zakres robót budowlanych objętych postępowaniem zakupowym przedstawiony został w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Celem realizacji projektu jest:
Obiekt objęty inwestycją wpisany jest pod pozycją A.72 do rejestru zabytków nieruchomości województwa świętokrzyskiego. W ramach zadania elewacja kościoła parafialnego, który wybudowany został w XIV w. z rozkazu Króla Kazimierza Wielkiego, zostanie poddana pracom konserwatorskim, restauratorskim polegającym na: oczyszczeniu powierzchni, konsolidacji odspojeń, dezynfekcji powierzchni, wykuciu zdegradowanych i cementowych spoin, uzupełnieniu ubytków kamienia i spoiny, zabezpieczeniu powierzchni- impregnacji. Do Parafii należy ponad 4300 wiernych. Dla realizacji projektu opracowana została dokumentacja techniczna.

Stopnica, dnia 20.02.2024 r.
ks. Janusz Rydzek
Proboszcz Parafii

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja nr 1 dla Wykonawców

Dokumentacja techniczna – Program prac konserwatorskich

Formularz_oferty_parafia_Stopnica

Przedmiar_robot

wzor umowy

Zaproszenie_piotr_pawel

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i święta:
07:001, 08:30, 10:00, 12:00, 17:002
Dni powszednie:
06:30, 07:001, 17:002
1 – w okresie adwentu o godz. 06:00
2 – w okresie zimowym o godz. 16:00

Polecamy