Parafia w Stopnicy

Idź do spisu treści

Menu główne

Grupy

MINISTRANCI

Określenie ministrant pochodzi od łac. "ministrare" – tzn. "służyć". W oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej pierwsza wzmianka o ministrantach ma miejsce dopiero w encyklice „Mediator Dei”, wydanej w 1947 r. przez papieża Piusa XII. Przyznaje ona, że do służby powinno się wybrać: "porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie" (MD 39). Ponadto mówi, iż ministranci mogą stać się kolebką powołań kapłańskich (MD 39). W dokumentach watykańskich z lat 1952, 1958 oraz synodu rzymskiego z 1960 roku (art. 561-565) wspomina się o ministrantach, a nawet poświęca się im osobne rozdziały tych dokumentów.
Najważniejszym jednak dokumentem, dającym ministrantom oficjalne miejsce w zgromadzeniu liturgicznym jest Konstytucja o św. Liturgii (KL) II Soboru Watykańskiego, art. 29 mówi: "ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również pełnią funkcję liturgiczną".
Bycie ministranetm to nie tylko służba przy ołtarzu - to także świadectwo życia, ze świadomością, że tak bliskie towarzyszenie największym tajemnicom wiary pociąga za sobą wielką odpowiedzialność za wiarę innych. Dlatego powinna temu towarzyszyć pogłębiona formacja i żarliwa modlitwa.


SCHOLA  PARAFIALNA

„Bis orat, qui cantat” (łac.)- „Kto śpiewa, podwójnie się modli”
                                                                                                                                            Augustyn z Hippony

Schola Parafialna powstała jako grupa wspomagająca liturgię niedzielnej Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży o godz. 10:00. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko „od wielkiego święta”, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.


Legion Maryi (Legio Mariae) jest międzynarodowym rzymskokatolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym za zgodą hierarchii kościelnej, pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej. Powstał w Irlandii w 1921 roku a nazwę zapożyczył od legionu rzymskiego, na wzór którego jest uformowany. Legion Maryi ma podział organizacyjny armii starożytnego Rzymu ale jego sprawność ma być   podniesiona na poziom nadprzyrodzony. Pozostaje do dyspozycji biskupa i proboszcza w podejmowaniu służby społeczeństwu oraz każdej pracy służącej dobru Kościoła.  
   Królową Legionu jest Maryja Niepokalana. Legioniści opierają swoją działalność na pokorze i pobożności Maryi a podejmując pracę apostolską docierają do serc i dusz tych, których Matka Boża prowadzi do Swego Syna. Maryja potrzebuje w tym dziele oddanych ludzi, swojej armii, którą jest Legion Maryi.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego